Helhetssyn gav bättre resultat i komplex konkurs

Konkurser kan vara komplexa och det är inte alltid en snabb försäljning av inventarier mm är den bästa lösningen, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. I nedanstående fall krävdes en vidare syn som också omfattade bedömning av aktuell bransch, smart avveckling av organisation och lokaler, att hitta svenska och utländska köpare till lager och maskinpark samt tids- och logistikplanering för hela tömningen av konkursboet.

En inledande genomgång och värdering omfattade såväl fast egendom som leasingegendom, lokaler och möjlighet till intäkter vid olika långa avvecklingstider. Avsikten med värderingen var att kunna ge ett väl underbyggt beslutsunderlag till konkursförvaltaren och resulterade i en presentation av tre scenarier, med tillhörande försäljningsresultat:

  • Avveckling under 30 dagar
  • Avveckling under 6 månader
  • Fortsatt drift under 12 månader

Enligt lagen ska ett bolag lämna sina lokaler inom 30 dagar efter konkurs. Det mest sannolika i detta fall var att en stor del av maskinparken skulle gå på export vilket innebar att det krävdes längre tid för att nå ut med marknadsföring och hitta köpare. En avveckling på bara 30 dagar skulle medfört ett stort bortfall av ersättning till fordringsägarna.

Det beslutades därför att tidsramen för att slutföra försäljningen skulle vara 12 månader. Inom denna period skulle alla maskiner, inventarier och lager avyttras och lokalen på 30 000 kvm fabriks- och kontorsytor återlämnas till fastighetsägaren.

För att kunna slutföra försäljningen inom denna tidsram krävdes noggrann planering av i vilken ordning saker skulle säljas och utlämnas till kund med hänsyn till de stora ytorna och den i vissa fall komplexa maskindemonteringen. Enbart att tömma lagret krävde två lastbilar om dagen under en månads tid.

Detta är hitintills troligtvis den till ytan och maskinmässigt största konkursen i Sverige som i helhet sålts via privat aktör.

”En trygg partner genom hela processen.”

Åke Fransson, advokat NORDIA Law.

Nära överallt

Vakab tar uppdrag över hela Sverige och även utanför landets gränser. Det kan handla om konkursbon med dotterbolag eller lokalkontor på annan ort, leasade objekt som är spridda geografiskt eller dödsbon med kvarlåtenskap på olika platser.